När

2023-05-31    
18:30 - 20:00

Var

Stenungsunds Arena
Nösnäsvägen 2, Stenungsund, Västra Götaland, 44447, Västra Götaland

Event Type

Karta Otillgänglig

Välkomna på årsmöte onsdag 31/5 kl 18:30 i Stenungsund Arena

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) 3 suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d) 1 revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta;
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller
annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit
med i kallelsen till mötet.

Stenungsunds KK
föreningskod S33

PLATINUMSPONSORER

SLS Montasje AS

SPONSORER